O CENTRU

Centar „Dječja posla” je organizacija civilnog društva osnovana 2013. godine, u cilju promicanja, zaštite i unapređivanja psihosocijalnog zdravlja djece te stručne podrške svim relevantnim dionicima njihovog razvoja i dobrobiti.

Konceptualno polazište svih djelatnosti Centra predstavlja Konvencija UN-a o pravima djeteta s pripadajućim protokolima i preporukama, a metodološki okvir prvenstveno čine tehnike Integrativne dječje psihoterapije i savjetovanja.

U svrhu ostvarivanja ciljeva Centar obavlja sljedeće djelatnosti:

identifikacija djece i obitelji u potrebi za određenim oblikom psihološke pomoći, kao ciljne ili dodatne stručne intervencije

individualni i grupni rad s djecom i mladima

partnersko i obiteljsko savjetovanje u svrhu podrške djetetu u specifičnoj razvojnoj ili kriznoj situaciji

provedba edukativnih i kreativnih radionica za djecu i mlade u cilju prevencije psihosocijalnih teškoća

provedba psihoedukativnih radionica za roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike te stručne suradnike ustanova / organizacija za djecu

Zbog mogućeg zbunjivanja naših korisnika i suradnika, DJEČJA POSLA se izričito ograđuju od svih sadržaja i aktivnosti vezanih uz internetski portal istoimenog naziva koji je pokrenut dvije godine nakon osnutka našeg Centra.